ગ્રુપ માં જોડાવ
નવી ભરતી ઓજસ ભરતી કોલ લેટર પીડીએફ બૂક વર્તમાન પ્રવાહ સરકારી યોજના અભ્યાસક્રમ બજાર ભાવ
Advertisement

Talati Mantri Study Materials All PDF Notes And Book Download

Talati Mantri Study Materials All PDF Notes And Book Download Free : Talati Mantri Exam Is Coming Students Can Find pdf Notes for Fast revision Of syllabus Today We Share With You All important All Talati Mantri Exam Pdf Materials this Pdf easy Download

Gujarat Government Announced Talati Mantri Exam date For the preparation of this exam we have many pdf copies of books for you which will be useful for you. In this article We including History, Math, Reasoning, Grammar, Economic, Panchayati Raj, And Many More Subject For Talati Kum Mantri Exam We Share Pdf With You.

Talati Mantri Study Materials - Talati Mantri Study Materials All PDF Notes And Book Download
Talati Mantri Study Materials

Lakhs of students today Talati Mantri Preparing for the exam Many student friends are looking for pdf for them in this post all pdf related to talati exam is given. History, grammar ect pdf available for free

Talati Mantri Study Materials All PDF Notes And Book

According to the syllabus of the exam, General Knowledge has been added as a subject.Many other subjects are included within the general knowledge subject. So it is very important to prepare each subject.

The subject wise pdf for General Knowledge is given below which students can easily download in their phone. General knowledge subjects like History of Gujarat, History of India, Geography of India, Geography of Gujarat, Cultural Heritage of Gujarat, Heritage of India, River of Gujarat, States of India, Districts of Gujarat, Panchayati Raj, Constitution of India, Gujarati Writers etc. The subject is included.

General knowledge Study PDF for Talati cum Mantri

All important General knowledge pdf Given Bellow Students can Download Pdf If You Fount Any Problem Then You Comment Your problems. Talati Mantri Study Materials

subject link
લલિત કલા ગુજરાત વિશ્વકોષ Click Here
પંચાયતી રાજ Click Here
પંચાયતી રાજ – ૨ Click Here
અર્થશાસ્ત્ર Click Here
સામાન્ય વિજ્ઞાન Click Here
પંચાયતી રાજ – ૩ Click Here
પંચાયતી રાજ કુમાર અકેડમી Click Here
ગુજરાતી વ્યાકરણ Click Here
ગુજરાતી વ્યાકરણ આખી બુક Click Here
કવિ અને લેખકો std 9 થી 12 Click Here

Math ( Ganit ) Book Pdf Download For Talati cum Mantri

Talati Mantri Study Materials Mathematics subject is very important for Talati You can download maths pdf Mathematics subject is very important, currently 10 marks are being asked for mathematics All Math Pdf Given Bellow.

subject link
Math Book 1 Click Here
Math Book 2 Click Here
Math Book 3 Click Here
Math Book 4 Click Here
Math Book 5 Click Here

English grammar Pdf For Talati Cum Mantri

Another required subject is English Grammar which is asked in 25 marks in Talati exam i.e. English Grammar.All pdf of English subject are given below which will be very useful for you. All important and Upcoming Exam And Syllabus all subject pdf including in this article. Subject like history  bhugol, panchayati raj, bandharan, math, current affairs, lalit kala, English grammar book free

subject link
અંગ્રેજી વ્યાકરણ એંજલ એકેડમી Click Here
અંગ્રેજી વ્યાકરણ ગુજરાતી બુક Click Here
અંગ્રેજી વ્યાકરણ અનામિકા એકેડમી Click Here
અંગ્રેજી વ્યાકરણ સવાલ જવાબ Click Here
અંગ્રેજી ગ્રામર આસ્થા એકેડમી Click Here
Direct and Indirect Speech Click Here
English Grammar book PDF By Motion Academy Click Here
One page Chart of English Grammar Tenses Click Here
All Tenses of English Grammar in Gujarati Click Here

Other Important Subject pdf For Talati Mantri Exam

Village panchayat secretary Study Materials For Talati Exam Is Coming Now this pdf Is useful for this GPSSB Exam GPSSB board Talati cum mantri class 3 exam pdf Available as Pdf Format we including maximum topics in this article subject wise pdf We share with you Related to Talati cum mantri exam syllabus 

subject link
std 9 કમ્પ્યુટર Click Here
ઇતિહાસ Click Here
ખેલ જગત Click Here
ભારત નું બંધારણ Click Here
ભારત ની ભૂગોળ Click Here
સમાજશાસ્ત્ર Click Here
મનોવિજ્ઞાન Click Here
word inbox 15000 પ્રશ્નો બુક Click Here
word inbox જનરલ નોલેજ Click Here
ગુજરાત નો ઇતિહાસ ઈશ્વર પાડવી Click Here
GSSSB All in One Click Here

We share all pdf in this article this pdf is Usefull for Talati Mantri upcoming Exam And All other Exam if You Have Any pdf Book Or Note Please share With us We upload Your pdf Note in Our web Portal Talati Mantri Study Materials

Study Materials For Talati Cum Mantri – 2023 All Pdf Download Free

Free Study Materials For Talati pdf Download we share All pdf Like Gujarat history, indian history, bhugol, panchayati Raj, Bandharan, Economics, Math, English grammar, Gujarati grammar Talati Mantri Study Materials all Study Book as Pdf Format Student Download this pdf book as Free of cost.

search tags:- Free Study materials For talati mantri, Talati kum mantri study pdf, Study materials for talati kum mantri, important pdf note free, Pdf notes For Talati mantri, Study book for talati, Free pdf for talati, Talati book download, Talati pdf download, Study Materials For talati, Talati Mantri Study Materials

Useful information for Pdf Notes

talatimantri.in is an education portal the information we provide is for education and information purposes only. the pdf we have put here is already available on the internet. We do not violate any copyright laws, if your copyrighted material is here you can contact us. We will remove immediately Thank you

તલાટી પરીક્ષા ક્યારે લેવાય શકે?

ફેબ્રુઆરી 2023 માં તલાટી મંત્રી ની પરીક્ષા લેવાઈ તેવી સંભાવના છે.

તલાટી પરીક્ષા માં કેટલા માર્ક નું પેપર હોઈ છે?

તલાટી મંત્રી પરીક્ષા માં ૧૦૦ માર્ક નું પેપર પૂછવામાં આવેછે?

Talati પરીક્ષા માં ગુજરાતી ગ્રામર પૂછવામાં આવે છે?

હા!!!! તલાટી પરીક્ષા માં 25 માર્ક નું ગુજરાતી ગ્રામર પૂછવામાં આવે છે.

પોસ્ટ માં આપેલ pdf Free છે?

હા Post માં આપવામાં આવેલ pdf એકદમ free છે. Talati Mantri Study Materials

5/5 - (4 votes)
Share on:
Advertisement

તમારા પ્રશ્નો ઉમેરો 👇