ગ્રુપ માં જોડાવ
નવી ભરતી ઓજસ ભરતી કોલ લેટર પીડીએફ બૂક વર્તમાન પ્રવાહ સરકારી યોજના અભ્યાસક્રમ બજાર ભાવ
Advertisement

Talati Mantri Result 2023 (Out) Final Cut-Off Marks Check Online

ઘણા ટાઇમ પહેલા ગુજરાત સરકાર દ્વારા તલાટી મંત્રી ની પરીક્ષા લેવાઈ ગયેલ છે હાલ તેના રિઝલ્ટ ની વાટ જોવામાં આવે છે હવે ૧૫મી ઓગસ્ટના દિવસે કદાચ રિઝલ્ટ જાહેર કરે તેવી શક્યતા દર્શાવવામાં આવી રહી છે . Candidates who appeared for the exam can stay updated with the latest information regarding the release of the GPSSB Talati Result 2023 by referring to the official website.

talati mantri result 2023 - Talati Mantri Result 2023 (Out) Final Cut-Off Marks Check Online

The GPSSB Talati Result 2023 will soon be announced by the Gujarat Panchayat Seva Selection Board (GPSSB). Candidates who have appeared for the GPSSB Talati exam can check their results on the official website 15-17 August at 07:30 Pm. The result will determine the selection of candidates for the Talati posts in Gujarat. Stay tuned for updates on the GPSSB Talati Result 2023.

talati result 2023 - Talati Mantri Result 2023 (Out) Final Cut-Off Marks Check Online

Talati Mantri Result 2023 (Out) Final Cut-Off Marks Check Online

Name of the examination GPSSB Talati examination 2023
Name of the conducting body GPSSB
Post name Village panchayat Secretary or Talati cum Mantri
Total number of vacancies present 3437
Date of GPSSB Tamari examination date 7th May 2023
Result Date 16 June {OUT}
Article Category  Result
Mode of declaration  Online
Official website Link below

The result declaration will be done on the official website whose download link will be available at the end of this article. This will help the student to check the result without any issues. The cut-off marks will be different for each category and the selection will also be based on the cut-off marks. 

The GPSSB Talati cut-off marks will be available after the GPSSB Talati result declaration. The student should be ready with all their documents for the result proclamation. The GPSSB Talati result in the 2023 doctrine will be done in an online mode.

gpssb.gujarat.gov.in Talati Result 2023

Gujarat Panchayat Service Selection Board has decided to recruit some new Talati cum Mantri. Under this recruitment, they have decided to fill around 3437 vacancies. These vacancies further divided according to the category of candidates. The number of vacancies for:

All the candidates who have appeared in the exam eagerly been waiting for the result of the exam announcement. The result will available on the official website of GPSSB. All the candidates can download it from there by using their login details. The login details have given to the candidates during the application process. The official date of release of the result not announced yet but it expected to released soon.

GPSSB Talati Result 2023 Link  Click Here
Official Website Click Here
Our Website Click Here

 

5/5 - (1 vote)
Share on:
Advertisement

તમારા પ્રશ્નો ઉમેરો 👇