ગ્રુપ માં જોડાવ
નવી ભરતી ઓજસ ભરતી કોલ લેટર પીડીએફ બૂક વર્તમાન પ્રવાહ સરકારી યોજના અભ્યાસક્રમ બજાર ભાવ
Advertisement

Niraj Bharvad Math book Gujarati Pdf And Book Review

Niraj Bharvad Math book in Gujarati Hello Students Today we will share with you Math ( ગણિત ) book written by Niraj bharvad sir. Math is important topic for Any Competitive Exam Like GPSC, Upsc, talati, bin Sachivalya, ASI, PSI And All Exam Math Is Important and useful topic.

We Put Hare Niraj Sir math Book Complete Review And Pdf If you Need this Book read this Article Fully And If You Like this Book Please share with Other friends.

Niraj Bharvad Math book in Gujarati Pdf And Book Review

ગુજરાત સરકાર ની તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા ઓ જેવી કે તલાટી, જુનિયર ક્લાર્ક, સિનિયર ક્લાર્ક, PSI, કોન્સ્ટેબલ, dyso, નાયબ મામલતદાર, GPSC ક્લાસ 1-2, TET, TAT, HTAT, bank ક્લાર્ક, P. O, S. S. C ની પરીક્ષા નું માર્ગદર્શન આપતું સાહિત્ય.

Niraj Bharvad Sir Math Book Is vary Popular Book Niraj Bharvad Math book price is 300rs You can get this book your local book store. Math Is Vary Tricy subject for Students Due to which Neeraj sir has prepared a very beautiful book which has proved to be very useful for the student.

Talati Mantri Exam Update – 2022

Gujarat No itihas pdf notes

જો તમે પણ સરકારી નોકરીની તૈયારી કરતા હોવ તો નીરજ ભરવાડ સરનું ગણિતનું પુસ્તક જે ગણિત વિષય માટે શ્રેષ્ઠ કહી શકાય તે ખૂબ જ સારું છે.

Niraj Bharvad math book Latest addition – 2022

This math book covered Maximum Topics Of Math subject In this book all topics are explained very well with deep knowledge and given with examples. If you are doing self study then this math book will be very useful for you.

આ પણ વાંચો

We will give you information about all the topics covered in this book so that if you want to buy this book you can buy it. Niraj Bharvad math book in Gujarati, Math book niraj Bharvad sir Bellow we share Index of this book

Niraj Sir ganit book index Math book in Gujarati

ગણિત બુક નીરજ ભરવાડ સર દ્વારા બનાવાયેલ બુક Math Book માં ક્યાં ક્યાં topic cover કરવામાં આવ્યા છે તે એક table ના માધ્યમ થી નીચે દર્શાવેલ છે.

સંખ્યઓ ત્રિરાશી
દશાંશ સ્વરૂપ વર્ગ-વર્ગમૂળ અને ઘનમૂળ
ઘાત અને ઘાતાક લા.સા.અ અને ગુ. સા. અ.
સરેરાશ મઘ્યક, મધ્યસ્થ, બહુલક
ગુણોત્તર અને પ્રમાણ ભાગીદારી
ઋણનો નિયમ કામ અને મહેનતાણું
નળ અને ટાંકી ટકાવારી
નફો અને નુકસાન સાદું વ્યાજ
ચક્રવુધી વ્યાજ સમય અને અંતર
ટ્રેન હોડી અને પ્રવાહ
કેલેન્ડર બિંદુ, રેખા અને ખૂણો
વર્તુળ ત્રિકોણ
ચતુષ્કોણ પુષ્ઠ ફળ અને ઘનફળ

Above all topics covered in Niraj Bharvad Math book this topic is usefull any government exam Talati kum Mantri, DySo, Nayab mamlatdar, Bin Sachivalya Clark, Police constable, Psi, Asi, bank exam, SSC, Tat, tet or any exam this math book is Usefull For your study.

Index book Photo

book review - Niraj Bharvad Math book Gujarati Pdf And Book Review
Niraj Bharvad book index

Niraj Bharvad Reasoning book 2022 PDF

Math book Pdf we put This book pdf bellow Tou can use This pdf For your study, If you need more pdf or Any Pdf For any Subject Or You have any pdf file book if you want to share your knowledge.We will publish your pdf notes in our Web portal With your Name

If you have any Question Related to this pdf book file or any other Question please ask your Question in Comment Section We will answer your all Question

Niraj Bharwad Maths Book PDF Free

Niraj Bharvad Math book Gujarati Today We will share with you Niraj Bharvad sir Math Book review And Pdf If You like this pdf please subscribe Or Share With Other friends. if need this type of Information Please book mark our blog talatimantri.in We Share This Types pdf, study notes, Talati Mantri Job update.

Thank you For visiting Talatimantri.in you can find here, Gujarati sahitya, English grammer, best book list, and many other subject and Talati mantri information 

4.9/5 - (13 votes)
Share on:
Advertisement

તમારા પ્રશ્નો ઉમેરો 👇