ગ્રુપ માં જોડાવ
નવી ભરતી ઓજસ ભરતી કોલ લેટર પીડીએફ બૂક વર્તમાન પ્રવાહ સરકારી યોજના અભ્યાસક્રમ બજાર ભાવ
Advertisement

Gujarat Forest Exam Book List 2023 વન વિભાગ પરીક્ષા માં કઈ બુક વાંચવી

Gujarat Forest Exam Book List 2023 Crack Forest Exam : Today we have to know the book list for Gujarat Forest Department Exam forest department has announced the recruitment of 823 posts. most important thing for exam preparation is the book list. Gujarat forest exam date 

Forest Exam Book List 2023 Crack Forest Exam

Books are the biggest contribution in exam preparation which are both very useful for us to pass the exam. We have come for you a useful book for Gujarat forest exam which will be very useful for you. Also read first  Forest Guard exam syllabus

Best book list for forest exam 2023, Gujarat forest exam best book list book for Gujarat forest exam book list for pass van vibhag exam 2022 tatal 823 post for bidguard exam, book list Gujarati, forest guard exam book list

Book list for Gujarat Forest Exam important books

little bit of General Knowledge and a little bit of information about Forest help you to get a lot of good mark. In addition, the physical test of the Forest Guard is a bit tough. We Share With you Best Book For Gujarat Forest guard exam Book list given bellow

Yuva Upnishad Gujarat forest Exam book 1st 2023 latest Addition.

forest exam book yuva Upnishad 235x300 - Gujarat Forest Exam Book List 2023 વન વિભાગ પરીક્ષા માં કઈ બુક વાંચવી

Forest guard Exam Book by Yuva Upnishad van rakshak book is 1st Latest addition is Vary good book for Forest Exam If you Prepare for upcoming 823 post bid guard Exam This yuva Upnishad book is important for you

About book
વન રક્ષક ( યુવા ઉપનિષદ ) book is specially design for Forest guard this book cover all technical subject book subject given Bellow.

 • environment
 • Ecology
 • Botanical knowledge
 • Wildlife
 • Water land
 • Industrial plants
 • Wood based industry
 • Geographic factor

All technical subject covered by this book yuva Upnishad is one of the best publication in government job related book forest guard book is 1st addition for this exam this book price is approx 350rs and available in all local book store and also available in online platform like Amazon and flipkart.

Gujarat general knowledge book by Kiswa Publication

gujarat general knowledge by kazi 239x300 - Gujarat Forest Exam Book List 2023 વન વિભાગ પરીક્ષા માં કઈ બુક વાંચવી

In Gujarat Forest Exam many questions are asked as part of general knowledge. General knowledge is most important subject for Gujarat Forest Exam This book halp you to improve your general knowledge Gujarat and india. This book covered Most of topic Indian And Gujarat GK and GS.

About This book
Gujarat general knowledge book by Kiswa Publication this book Writted by sahezad Kazi in This Book cover history, bhugol, varso, Gujarat na jilla. Etc Subject book language is Gujarati Also Cover GK Part of india

Ganit ( Math Book ) by Niraj Bharavad

math book by niraj bharvad 212x300 - Gujarat Forest Exam Book List 2023 વન વિભાગ પરીક્ષા માં કઈ બુક વાંચવી

ganit Math Book by Niraj Bharavad is vary good Book For Math this Book Covered all important Topics Of Mathematics this book is important for GPSC, UPSC, Sachivalay, Gaun seva, PI, PSI/ASI, TET, TAT, HTAT,Clerk, DY.SO, Nayab mamaltdar, Talati and All Competitive Examinations.

About this book
All math topic covered by this book important Mcqs And pactice Question with solution available in this book easy to read good book for math competitive exam Gujarat Forest Guard book best for Math Book math subject is important topic in Gujarat Forest Exam

Gujarati book by Axar Publication for vyakran

gujarati Vyakarn axar 232x300 - Gujarat Forest Exam Book List 2023 વન વિભાગ પરીક્ષા માં કઈ બુક વાંચવી

Gujarati subject is also given in the exam syllabus of Gujarat Forest Department so it is very important to prepare Gujarati subject.A good book for Gujarati Grammar is Gujarati Grammar Book published by Akshar Prakashan This book useful for prepare Gujarati Subject.

About this book
Gujarati vyakran book by Axar Publication is Covered All Gujarati Topics Deeply Many Students recommended this book for Gujarati Subject best book Gujarati vyakran book by Axar Publication.

પરીક્ષા વિભાગ: Gujarat Forest Department (ગુજરાત ફોરેસ્ટ ડીપાર્ટમેન્ટ/ ગુજરાત વન વિભાગ)
ખાલી રહેલ જગ્યા: 823 જગ્યા 
જાહેરાત નંબર: vanvibhag/2022-23
ભરતી નામ: Forest Guard (Van Rakshak/ વન રક્ષક)
કેટેગરી: ગુજરાત સરકાર 
જોબ પ્લેસમેન્ટ: ગુજરાત માં 
ઓનલાઇન: online ojas
ફોર્મ તારીખ : 01 November to 15 November 2022
પરીક્ષા ની તારીખ: જાહેર થયેલ નથી 
ફિજિકલ પરીક્ષા: જાહેર થયેલ નથી 
પગાર: 05 years fix pay
લાયકાત: 12th pass
ઉંમર: 18 to 33 years
ફોર્મ ફી: Rs. 100/-
સિલેકશન પ્રોસેસ: Written Test, Physical Test & CPT
ઓફીસીયલ વેબસાઈટ: www.forests.gujarat.gov.in
OJAS Online Portal: www.ojas.gujarat.gov.in

More Books For Gujarat Forest Exam

Subject wise We give you books above books are recommended by many Students who passed provision forest Exam And Also use this book For many Exam like talati, constable, mamlatdar, ATDO, PSI etc,

Other pdf

We Give You Which will be useful in the exam of Gujarat Forest There are many books which are useful for forest exam but we have put limited books for you

Book For Current Affairs National And international

 • Worldinbox Magazine
 • Yuva Upnishad magazine
 • Letest fact in General knowledge magazine
 • Gujarat pakshik

Above magazine is best For Any Gujarat government exam One of the magazines given above should be read which will be useful in the upcoming exam A student preparing for a competitive examination is reading the above magazine this magazine in Gujarati

Questions About Gujarat Forest Exam Book list

Search tags : Gujarat forest exam book list, books for forest exam, forest book list, book list for Gujarat forest exam, Forest exam 2023 book list, forest exam, Gujarat forest, Forest, Exam books, Best book for forest exam, forest exam book

5/5 - (1 vote)
Share on:
Advertisement

તમારા પ્રશ્નો ઉમેરો 👇