ગ્રુપ માં જોડાવ
નવી ભરતી ઓજસ ભરતી કોલ લેટર પીડીએફ બૂક વર્તમાન પ્રવાહ સરકારી યોજના અભ્યાસક્રમ બજાર ભાવ
Advertisement

GSRTC Driver Recruitment 4062 Post Apply Online 2023-24

GSRTC Driver Recruitment Gujarat State Road Transport Corporation (GSRTC) has published an Advertisement for the Driver Post 2023-24 ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ દ્વારા ડ્રાઇવર ની જગ્યા ઉપર સીધી ભરતી બહાર પાડવામાં આવેલ છે. કુલ 4062 જગ્યા ઉપર ભરતી કરવામાં આવશે Forms for driver recruitment will be filled from Ojas website, form filling will be started from tomorrow

Gujarat State Road Transport Corporation 1 - GSRTC Driver Recruitment 4062 Post Apply Online 2023-24

Eligible Candidates are advised to refer to the official Advertisement and apply for this Driver. You can find other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee, and how to Apply are given below for GSRTC Conductor and Driver Recruitment. Keep checking regularly to get the latest updates for GSRTC Conductor and Driver Recruitment 2023.

GSRTC Driver Recruitment 4062 Post Apply Online 2023-24

GSRTC Driver Recruitment ગુજરાત વાહન વ્યવહાર નિગમ દ્વારા S.T ડ્રાઇવર ની ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે ભરતી અંગેના ફોર્મ ojas.gujarat.gov.in ઉપર ફોર્મ ભરવાના ચાલુ થઈ ગયેલ છે. ભરતી અંગેની તમામ માહિતી નીચે આપવામાં આવેલ છે’

Recruitment Organization Gujarat State Road Transport Corporation (GSRTC)
Posts Name Conductor and Driver  
Vacancies 4062
Job Location India (Gujarat)
Last Date to Apply 06-09-2023
Mode of Apply Online 
Category GSRTC Driver Recruitment 2023

ગુજરાત માર્ગ પરિવહન વિભાગ દ્વારા નીચે મુજબ ની જાહેરાત પ્રમાણે ભરતી કરવાની માહિતી આપવામાં આવેલ છે. You can find other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee, and how to Apply are given below for GSRTC Driver Recruitment.

GSRTC bharti 2023 - GSRTC Driver Recruitment 4062 Post Apply Online 2023-24

GSRTC ડ્રાઇવર ભરતી કયા જિલ્લા માં કેટલી જગ્યા

GSRTC has advertised to fill up a total of 4062 vacancies for Driver Job Bharti in 2023. Here’s the Allocation of Category wise driver Vacancies to be filled in Gujarat State Road Transportation Corporation as shown below:- 

GSRTC New Bharti - GSRTC Driver Recruitment 4062 Post Apply Online 2023-24

ઉપર મુજબ ગુજરાત સ્ટેટ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોર્પોરેશનમાં કેટેગરી મુજબની ડ્રાઈવરની ખાલી જગ્યાઓની ફાળવણી ઉપર દર્શાવ્યા પ્રમાણે છે. 

Eligibility Criteria for Gujarat GSRTC Driver Jobs 2023

Candidates are advised to refer educational qualification, age limit and physical standards before going for the OJAS Gujarat ST online application process:-

Educational/ Academic Qualification: If you are interested in these OJAS Gujarat State Road Transport Corporation vacancies, then you must have the following qualifications:-

 1. Driver Jobs:-
  • Essential: SSC (10th Class exam) pass from the Government recognized Board or Institute.
  • Conductor License issued from the Gujarat State Transport Department/ Regional Transport Office (RTO).
  • Valid First Aid Certificate
  • Desirable: HSC (12th Class exam) pass OR Any Graduation Degree of a recognized University (10+2+3 or more)

Age Limitation: All those candidates applying for these posts must have their age limit as shown below:-

 • Conductor Vacancy (Birth Date should be between 06 September 1989 to 06 September 2005):-
  • GEN Male: Above 18 years and Below 34 years
  • GEN Female: Above 18 years and Below 39 years
 • The reserved category aspirants will get age relaxation in the upper limit as per State Government’s Reservation Quota.
  • Reserved Category Male: Up to 39 years
  • Reserved Category Female: Up to 44 years
  • Ex-Servicemen: Up to 45 years
  • Ex-Servicewomen: Up to 45 years
  • Unreserved PwD Male: Up to 44 years
  • Reserved PwD Male: Up to 45 years
  • PwD Female: Up to 45 years
 • Please try to check the official advertisement for brief details about age relaxation category wise.

GSRTC bharti 2023 24 - GSRTC Driver Recruitment 4062 Post Apply Online 2023-24

Physical Requirements/ Standards: Check necessary physical standards category wise for Conductor Posts as mentioned below in a table:-

Sr. No. Category Names Height
a. General Category Male Candidates Minimum 160 cms
b. Reserved Category Male Contestants Minimum 155 cms
c. Women Candidates Minimum 152 cms

Official Links for OJAS GSRTC 2023 Recruitment

Below we have updated the notification link & direct link to register your application via online mode. Kindly submit the forms within the registration dates by using the quick links attached below in a table:-

GSRTC Conductor Jobs Detailed Notification 2023: DOWNLOAD PDF
OJAS Gujarat GSRTC Recruitment Online Form 2023: APPLY ONLINE (Starts From 7th Aug-2023)
GSRTC’s Official Website: VISIT @ https://gsrtc.in

Rate this post
Share on:
Advertisement

તમારા પ્રશ્નો ઉમેરો 👇